+31-6-16350927

Algemene Voorwaarden

Hallo,

Wij, van ‘Fully in Tune’, zijn verheugd te zien dat u een van onze services gaat gebruiken.

We raden u aan eerst deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Het verkrijgen van een van onze diensten of cursussen houdt in dat u onze algemene voorwaarden begrijpt en ermee instemt, ongeacht of u individueel bent aangesteld of niet.

‘Fully in Tune’ is lid van CAT (Collective Alternative Therapists) in Nederland. (Per 1 januari 2017 is een alternatieve genezer verplicht om aan de nieuwe Nederlandse wet WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) te voldoen. Dit houdt in dat ‘Fully in Tune’ bij een erkende instelling voor geschillen is aangesloten en bedrijfsaansprakelijkheid heeft verzekering.)

Volledig afgestemd

‘Fully in Tune’ wil dat u zich ervan bewust bent dat deelname aan onze cursussen een aanzienlijke impact kan hebben op uw dagelijks leven. We zijn het volledig eens met de inhoud van de cursussen en producten. Daarom bieden we extra sessies in privé aan voor degenen die daar behoefte aan hebben.

Levensveranderende cursussen vragen specifieke inzet en dit is de belangrijkste reden waarom we willen dat al onze producten en diensten vooraf worden betaald. Voorafgaand aan het volgen van een cursus en privésessies moet het volledige bedrag worden betaald, of je het nu in één keer betaalt, in driemaandelijkse betalingen of in de pakketdeal.

Om ervoor te zorgen dat u de geselecteerde dienst of het product vooraf kunt betalen, kunt u gebruiken voor de Nederlandse markt IZettle en PayPal, en voor de internationale markt PayPal.

Wij bieden een volledige geld-terug-garantie zonder retourreden. Stuur ons een e-mail, uiterlijk binnen 24 uur na het einde van les 3 van cursus I. Dit geldt tot en met de derde (derde) les van cursus I.

We hopen dat u onze passie begrijpt met deze introductie van onze Algemene voorwaarden. Om juridische redenen hebben we de onderstaande formele voorwaarden.

Artikel 1. Definities

1. Voor deze voorwaarden:

• ‘Fully in Tune’:
‘Fully in Tune’ gebruikt deze Algemene Voorwaarden voor de levering van haar diensten;
• Diensten: Alle producten en diensten die ‘Fully in Tune’ de Klant biedt, inclusief advies, training, coaching en elke andere vorm van ondersteuning. Alle worden gepresenteerd in de ruimste zin, evenals elk ander voordeel van de belangrijkste uitgevoerde activiteiten of wat dan ook, uitgevoerd onder een contract. Diensten omvatten werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn gedaan;
• Cliënt: een persoon die deelneemt aan consulting, training, coaching of counseling. Dit laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is, of de opdracht voor het werk geeft.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ‘Fully in Tune’ aanbiedingen of diensten aanbiedt. Afwijkingen hiervan zijn slechts geldig indien vooraf uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen;
2. Niet alleen ‘Fully in Tune’, maar door alle personen of ondernemingen bij de uitvoering van een contract voor de betrokken klant, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep worden gedaan;
3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende en verdere instructies van de opdrachtgever;
4. Eventuele aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing tenzij ‘Fully in Tune’ vooraf uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 3. Aanbiedingen

1. De aanbiedingen van ‘Fully in Tune’ zijn vrijblijvend. Ze zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. ‘Fully in Tune’ is slechts aan de aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding daarvan binnen 30 dagen door de wederpartij schriftelijk wordt bevestigd;
2. De prijzen van deze aanbiedingen zijn inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor bedrijven, tenzij anders aangegeven en onderling overeengekomen;
3. Aanbiedingen zijn gebaseerd op informatie die beschikbaar is op ‘Fully in Tune’.
4. 100% geld-terug-garantie – alleen geldig in cursus I van ‘Fully in Tune’.
5. Tot en met 24 uur na het beëindigen van de derde (3e) les van cursus I: een volledige geld-terug-garantie zonder opgaaf van redenen is mogelijk indien per e-mail opgemerkt.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. De volledig gesloten overeenkomsten van ‘Fully in Tune’ leiden tot ‘Fully in Tune’ als een verplichting, niet als een resultaatsverbintenis, tenzij schriftelijk bevestigd.
2. Indien en voor zover de vereisten voor een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereisen, heeft ‘Fully in Tune’ het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit gebeurt altijd in overleg met de opdrachtgever;
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die volgens ‘Fully in Tune’ noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, worden verstrekt aan ‘Fully in Tune’. tijdig aan ‘Fully in Tune’ gegevens verstrekt die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, dan heeft ‘Fully in Tune’ het recht om een opschorting door te voeren en / of de extra kosten als gevolg van deze vertraging in rekening te brengen. Deze kosten worden in rekening gebracht tegen de gebruikelijke tarieven en toegevoegd aan het account van de klant.
4. ‘Fully in Tune’ is niet aansprakelijk voor schade en / of gevolgschade van welke aard dan ook indien onjuiste en / of onvolledige gegevens verstrekt door de klant, tenzij een dergelijke onnauwkeurigheid of onvolledigheid bekend had moeten zijn;

Artikel 5. Contractduur en beëindiging

1. Indien de overeenkomst tussen partijen betrekking heeft op meer dan één gelijke aankoop, wordt deze geacht voor onbepaalde tijd te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf anders is overeengekomen.
2. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Dit heeft geen gevolgen. ‘Fully in Tune’ kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de eenzijdige beëindiging van het contract. Bij een contractduur van één jaar of langer dienen partijen rekening te houden met een opzegtermijn van minimaal drie maanden. Voor alle overige overeenkomsten geldt een periode van 2 weken.
3. 100% geld-terug-garantie – alleen geldig in cursus ‘Fully in Tune’.
4. Tot en met 24 uur na het beëindigen van de derde (3e) les van cursus I: een volledige geld-terug-garantie zonder opgaaf van redenen is mogelijk, indien per e-mail opgemerkt.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien het bij de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de overeenkomst door behoorlijke uitvoering te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst met deze wijzigingen aanpassen;
2. Indien partijen het erover eens zijn dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit het moment van voltooiing van de uitvoering beïnvloeden. ‘Fully in Tune’ zal de Klant zo spoedig mogelijk informeren;
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal ‘Fully in Tune’ de Opdrachtgever hierover vooraf informeren;
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal ‘Fully in Tune’ aangeven in hoeverre de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst tot een verhoging van het honorarium zal leiden.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid

Partijen zijn verplicht om vertrouwelijke informatie die zij in de loop van hun overeenkomst hebben verkregen van elkaar of uit andere bronnen bekend te maken. Informatie is vertrouwelijk als deze door de andere partij is medegedeeld of als deze voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien het bij de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de overeenkomst door behoorlijke uitvoering te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst met deze wijzigingen aanpassen;

Artikel 8. Intellectueel eigendom

1. Voor wat betreft auteursrechten, handelsmerken, modellen, handelsnamen of andere intellectuele eigendomsrechten van ‘Fully in Tune’ om de overeenkomstdiensten te implementeren, is ‘Fully in Tune’ de container en blijft respectievelijk de eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever van de materiële dragers mag deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor ze aan de klant zijn verstrekt, noch het auteursrecht, handelsmerk, ontwerp, handelsnaam en andere informatie vermenigvuldigen;
2. ‘Fully in Tune’ behoudt zich het recht voor om kennis voor andere doeleinden te gebruiken tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, op voorwaarde dat er geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt onthuld.

Artikel 9. Betaling

1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vooraf te geschieden op de aangegeven wijze en in de valuta van de door ‘Fully in Tune’ gegeven factuur. Restitutie is alleen mogelijk volgens de regels van ‘Fully in Tune’ 100% geld terug garantie – alleen geldig in ‘Fully in Tune’ cursus I. Zonder uitleg, per e-mail naar ‘Fully in Tune’, uiterlijk binnen 24 uur na het einde van klasse 3 van cursus I.
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet vooraf betaalt, is hij zonder nadere ingebrekestelling automatisch in verzuim. In geval van wanbetaling door de Klant heeft ‘Fully in Tune’ het recht om ten behoeve van iedereen de werkzaamheden met de Klant onmiddellijk te staken of op te schorten, zonder dat hij op enigerlei wijze aansprakelijk is voor de Klant;
3. Ingeval van wanbetaling door de Klant, wordt er ook een vertragingsrente in rekening gebracht op de uitstaande vorderingen tegen het wettelijk tarief; dit geldt voor de bedragen die gedeeltelijk, op een afgesproken datum of voorafgaand aan de opdracht zullen worden gehonoreerd met goedkeuring van ‘Volledig in Afstemming’;
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant op ‘Fully in Tune’, zijn de belangrijkste verplichtingen van ‘Fully in Tune’ onmiddellijk opeisbaar;
5. De verrichte hoofdbetalingen dienen in de eerste plaats alle rente en kosten, en in de tweede plaats de openstaande facturen te betalen, zelfs als de klant aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur;
6. Een klant die een contract heeft met ‘Fully in Tune’, wordt terugbetaald als de annulering plaatsvindt vóór het halverwege in de bijbehorende drie-eenheid van evenementen. Als de klant tussen de eerste en tweede afspraak stopt, bedraagt de vergoeding de helft van het door de klant betaalde bedrag. Overeenkomsten tussen de klant en ‘Fully in Tune’, die worden verzet en / of geannuleerd later dan 48 uur van tevoren, worden volledig in rekening gebracht voor de sessie, tenzij bewezen gevallen van overmacht.

Artikel 10. Incassokosten

Indien ‘Fully in Tune’ om haar eigen reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet-betaalde facturen door de rechtbank niet te innen, staat de opdrachtgever naast de kosten en interesten van de opdrachtgever, waaronder mede begrepen alle wettelijke en overige redelijk gemaakte kosten. Hieronder vallen altijd de kosten van incassobureaus en de kosten en erelonen van gerechtsdeurwaarders en advocaten, ook als deze hoger zijn dan de kosten die bij de rechtbank zijn gemaakt. De vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom;

Artikel 11. Aansprakelijkheid

‘Fully in Tune’ aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of in verband met door haar geleverde diensten;

Artikel 12. Verplichting

Wij, van ‘Fully in Tune’, houden van toegewijde klanten en studenten. Opdrachtgevers dienen dan vooraf ook vast te stellen dat de noodzakelijke en aangegeven inspanning serieus wordt genomen. De klant moet niet alleen oprecht zijn in zijn handelingen om met de vrijgegeven informatie te werken, maar hij moet ook zijn best doen om dit te leren begrijpen, verwerken en toepassen.

Artikel 13. Toepasselijk recht: locatie

Door gebruik te maken van deze voorwaarden gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw rechten en plichten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. ‘Fully in Tune’ is geregistreerd als lid van CAT (Collective Alternative Therapists) in Nederland en zal daarom de Algemene Voorwaarden en regels voor arbitrage van CAT toepassen. Elke juridische actie of procedure met betrekking tot uw toegang tot of het vervolgen van de Site of Materialen zal worden ingesteld bij een rechtbank in Nederland. U en ‘Fully in Tune’ stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de jurisdictie van en zijn het ermee eens dat de locatie geschikt is voor deze rechtbanken in dergelijke juridische stappen of procedures. Deze gebruiksvoorwaarden sluiten de voorwaarden van het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen uitdrukkelijk uit en verwerpen deze, die niet van toepassing zijn op transacties die via of anderszins met deze site worden uitgevoerd;

Artikel 14. Auteursrechten

Alle ontwerp van de site (www.FullyinTune.com), tekst, afbeeldingen, de selectie en opstelling daarvan, Copyright © 2017 Fully in Tune. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN;

Artikel 15. Handelsmerken

Www.FullyinTune.com, alle afbeeldingen en tekst, en alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen en knoppictogrammen op de site zijn servicemerken, handelsmerken en / of handelskleding van ‘Fully in Tune’. Alle andere handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo’s die hierin worden genoemd, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.